preskoči na sadržaj
vijesti

POZIV

TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42

32 270 ŽUPANJA

KLASA: 401-05/21-01/01

URBROJ: 2212-13-01-21-01

Županja, 14. listopada  2021.

 

                   POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

Naručitelj Tehnička škola Županja pokrenula je nabavu br. 01/2021 – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE GRAĐEVINE- CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. stavak 1.a Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a z radove, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

 1. NAZIV I ADRESA ŠKOLE

 

TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA

Veliki kraj 42,

32 270 ŽUPANJA

 

TEL: +385 32 837 926

e-mail: tszu@ss-tehnicka-zupanja.skole.hr

Kontakt osoba: Jozo Jurkić, dipl. ing. strojarstva – ravnatelj škole

 

 1. NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE

 

Predmet nabave: IZRADA PROJEKTNE  DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE GRAĐEVINE – CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA

 

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju (dogradnju) Javne građevine – centar novih tehnologija koji bi se gradio u Županji na k.č. 967/1, k.o. Županja, Veliki kraj 42 za potrebe Tehničke škole Županja. Centar novih tehnologija treba zadovoljiti sljedeće komponente: Nove tehnologije, obnovljive izvore energije i ekologiju.

Projektirana građevina bi trebala biti u nastavku postojeće srednje škole katnosti prizemlje i kat, površine po etaži cca 300 m2 te tri nadstrešnice za školu na otvorenom, svaka po cca 40 m2. Projektna dokumentacija bi se trebala sastojati od Glavnog projekta, Revizija statike, Evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica s ovjerom u katastru i podloga za projektiranje u GML format.

Potrebno je napraviti projektnu dokumentaciju za ishođenje potrebnih dozvola za građenje.

Idejni i/ili glavni projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ( NN 118/19, 65/20 ).

Projekti i elaborati moraju biti izrađeni od strane osoba ovlaštenih prema posebnom propisu za izradu pojedinih vrsta projekata, odnosno elaborata. Projekti i elaborati moraju biti usklađeni s odredbama važećih Zakona i podzakonskih propisa kao i prostornih planova u obuhvatu kojih se nalazi predmetna lokacija. Ukoliko se utvrdi neusklađenost projekta s propisima projektant je taj nedostatak dužan otkloniti o vlastitom trošku bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Sukladno čl. 75. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) autorska prava na građevini projektiranoj glavnim ili drugim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu, ako je to ugovoreno ugovorom o izradi projekta.

Slijedom navedenog, navodi se kako predmet ove nabave nije izrada projekta koji je originalna intelektualna tvorevina već izrada uobičajenog projekta koji ispunjava zakonom i drugim propisima propisane uvjete te stoga isti u ovom predmetu nabave nema obilježja autorskog djela.

Projektna dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te strana ovlaštena osoba koja koristi usluge prevođenja čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Odabrani ponuditelj obvezan je osigurati sve stručne osobe, opremu i sve ostalo potrebno za izvršenje predmeta nabave.

 

Evidencijski broj nabave: 01/2021

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 85.300,00 kuna

 

 1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: Ugovor
 • Rok izvršenja: 60 dana  od datuma potpisivanja ugovora
 • Rok trajanja ugovora: 60 dana
 • Rok valjanosti ponude: 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 60 dana od dana primitka valjanog e-računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Tehnička škola Županja, Veliki kraj 42, 32 270 Županja, s naznakom na računu: ''Račun za predmet nabave 01/2021.''
 • Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): cijena ponude izražava se na način da se prvo navede ukupan iznos bez PDV-a, iznos  PDV-a, ukupan iznos  s PDV-om
 • Kriterij odabira ponuda: najniža cijena
 • Dokazi sposobnosti: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti koja se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka jednostavne nabave
 • Ostalo: jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 2.553,75 kuna

Odabrani ponuditelj mora naručitelju najkasnije u roku od 7 dana od potpisivanja Ugovora o jednostavnoj nabavi dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 8.512,50 kuna

Odabrani ponuditelj mora naručitelju prilikom primopredaje projektno-tehničke dokumentacije dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice u iznosu od8.512,50 kuna zajedno uz okončanu situaciju.

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDA

 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • Rok za dostavu ponude: 22. listopada 2021. godine u 10:00 sati
 • Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i ''ne otvaraj''.
 • Mjesto dostave ponude: Tehnička škola Županja, Veliki kraj 42, 32 270 Županja

 

Otvaranje ponude nije javno.

 

 1. OSTALO

 

Poziv na dostavu ponuda i pripadajuća dokumentacija jednostavne nabave  nalazi se i na službenim stranicama Tehničke škole Županja: www.ss-tehnicka-zupanja.skole.hr

Kontakt osoba: Jozo Jurkić, dipl. ing. strojarstva – ravnatelj škole

e-mail: tszu@ss-tehnicka-zupanja.skole.hr

Naručitelj zadržava pravo poništenja postupka jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.

Obavijest o rezultatima predmeta nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti Ponuditelju u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

 

                                                  RAVNATELJ TEHNIČKE ŠKOLE ŽUPANJA

                                                           Jozo Jurkić, dipl. ing. strojarstva

 

 

                                                                       

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nedjeljko Zobenica  datum: 16. 10. 2021. 14:29

Upute za virtualne učionice Microsoft Teams Vijest ima dokument u privitku

Molim vas da se pridružite grupama prema uputama u privitku, ako dođe  do online nastave da imamo više opcija.

  :: opširnije :: 


objavio: Ilija Matinac  datum: 12. 3. 2020. 21:58

Upute za virtualne učionice Yammer Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

molimo vas da se pridužite vašim virtualnim učionicma prema uputama u privitku.

LP,

Ilija Matnac

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ilija Matinac  datum: 12. 3. 2020. 11:37
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaRASPORED SATI


KALENDAR 2021/22.


POPIS UDŽBENIKA


Oglasna ploča

Vremenik


Koliko je sati?

 

 

 


Raspored informacija

 


RADIJSKA EMISIJA

 

 


OFFICE 365

E dnevnik za roditelje i učenike


E dnevnik upute

Dokumenti

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Korisni linkovi

 

   

    

 

 

preskoči na navigaciju